Żródła - opracowania historyczne,
genealogiczne i heraldyczne

 

 

      opracownia historyczne i genealogiczne :

 • O.Balzer, "Genealogia Piastów",
  Wydawnictwo Avalon, Kraków 2005

 • M.K.Barański, "Dynastia Piastów w Polsce",
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

 • A.Boniecki, "Herbarz polski", tomy I-XVI,
  Warszawa 1899-1913

 • A.Boniecki, "Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI wieku",
  Warszawa 1887

 • M.Böhm, "Konrad VII Biały (ok.1394-14 lutego 1452), pan Oleśnicy i Koźla,
  książę zapomniany",
  Wydawnictwo Avalon, Kraków 2012

 • A.Brzozowicz, "Magnateria na koneckich włościach. Genealogia rodów Odrowążów,
  Małachowskich i Tarnowskich",
  Wydawnictwo "KONTRAST", Warszawa 2008

 • I.Czamańska, "Wiśniowieccy monografia rodu",
  Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007

 • A.Brzozowicz, "Magnateria na koneckich włościach. Genealogia rodów Odrowążów,
  Małachowskich i Tarnowskich",
  Kontrast, Warszawa 2008

 • W.Dominiak, "Ostatni władca Górnego Śląska. Władysław I, pan na Opolu i Raciborzu
  (1225-1281)"
  ,
  Wydawnictwo WAW, Racibórz 2009

 • M.Duczmal, "Jagiellonowie leksykon biograficzny",
  Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996

 • J.S.Dunin-Borkowski, "Almanach Błękitny. Genealogia żyjących rodów polskich",
  Lwów - Księgarnia H.Altenberga, Warszawa - E.Wende i ska, ok.1909

 • J.S.Dunin-Borkowski, "Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich",
  Księgarnia Seyfartha i Czajkowskiego, Lwów 1895

 • J.S.Dunin-Borkowski, "Rocznik szlachty polskiej",
  Księgarnia K.Łukaszewicza, Lwów 1881

 • W.Dworzaczek, "Genealogia",
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1959

 • G.Faber, "Merowingowie i Karolingowie",
  Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994

 • J.Grabowski, "Dynastia Piastów mazowieckich",
  Wydawnictwo Avalon, Kraków 2012

 • H.Grotefend, "Stammtafeln der schlesischen fürsten bis zum jahre 1740",
  Josef Max & Comp., Wrocław 1889

 • M.Hlebionek, "Bolesław Pobożny i Wielkopolska jego czasów",
  Wydawnictwo Avalon, Kraków 2010

 • J.Horwat, "Księstwo bytomskie i jego podziały do końca XV w.",
  Wydawnictwo Muzeum w Gliwicach, Gliwice 1993

 • J.Horwat, "Księstwo opolskie i jego podziały do 1532 r.",
  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002

 • J.Jakubowicz, "Sagi rodów polskich",
  Wydawnictwo MULTICO, Lublin 2000

 • K.Jasiński, "Powiązania genealogiczne Piastów (Małżeństwa piastowskie)",
  w : "Piastowie w dziejach Polski", red. R.Heck, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1975

 • K.Jasiński, "Bolesław Rogatka i jego małżeństwa",
  w : Szkice legnickie, tom IX, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy,
  Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1976

 • K.Jasiński, "Małżeństwa córek Władysława Hermana. Fragment wczesnopiastowskiej genealogii",
  w : Acta Universitas Wratislaviensis nr 1112, Historia LXXVI, Wrocław 1989

 • K.Jasiński, "Małżeństwa i koligacje polityczne Kazimierza Wielkiego",
  w : Studia Źródłoznawcze, tom 32-33/1990

 • K.Jasiński, "Filiacja Adelajdy, żony księcia czeskiego Wratysława II",
  w : Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii, tom I (XII), Warszawa 1993

 • K.Jasiński, "Genealogia Piastów dobrzyńskich, władców Rypina",
  w : Rypin. Szkice z dziejów miasta, red. M.Krajewski, Rypin 1994

 • K.Jasiński, "Dynastyczne mariaże czesko-polskie ze szczególnym uwzględnieniem
  okresu do końca XI wieku"
  ,
  w : Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom X, 1994

 • K.Jasiński, "Genealogia Piastów wielkopolskich. Potomstwo Władysława Odonica",
  w : Kronika Miasta Poznania nr 2/1995

 • K.Jasiński, "Genealogia księcia mazowieckiego Siemowita I",
  w : Homines et societas, Poznań 1997

 • K.Jasiński, "Okoliczności śmierci ostatnich książąt mazowieckich",
  w : Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii, tom III (XIV), Warszawa 1997

 • K.Jasiński, "Rodowód Piastów mazowieckich",
  Wydawnictwo Historyczne, Poznań-Wrocław 1998

 • K.Jasiński, "Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich",
  Wydawnictwo Historyczne, Poznań-Wrocław 2001

 • K.Jasiński, "Rodowód pierwszych Piastów",
  Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2004

 • K.Jasiński, "Rodowód Piastów śląskich",
  Wydawnictwo Avalon, Kraków 2007

 • A.Jureczko, "Henryk III Biały książę wrocławski (1247-1266)",
  Wydawnictwo Avalon, Kraków 2007

 • T.Jurek, "Dziedzic Królestwa Polskiego, książę głogowski Henryk (1274-1309)",
  Wydawnictwo Avalon, Kraków 2010

 • P.Jusiak, "Majątki rodziny Firlejów z Dąbrowicy w pierwszej połowie XVI wieku",
  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011

 • T.Kempa, "Dzieje rodu Ostrogskich",
  Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002

 • S.K.Kossakowski, "Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich",
  tomy 1-3, Warszawa 1860

 • S.K.Kuczyński, "Pieczęcie książąt mazowieckich",
  Zakład Narodowy im.Ossolińskich - Wydawnictwo PAN,
  Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1978

 • J.Kurtyka, "Tęczyńscy studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu",
  Wydawnictwo i drukarnia "Secesja", Kraków 1997

 • S.Leitgeber "Nowy Almanach Błękitny",
  Oficyna Wydawnicza "ADIUTOR" Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne,
  Poznań - Warszawa 1993

 • S.Mackiewicz, "Dom Radziwiłłów",
  Czytelnik , Warszawa 1990

 • R.McKitterick, "Królestwa Karolingów. Władza-konflikty-kultura 751-987",
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

 • M.Miller, "Arystokracja",
  Wydawnictwo TENTEN, Warszawa 1993

 • J.E.Morby, "Dynastie Świata. Przewodnik chronologiczny i genealogiczny",
  Wydawnictwo "Znak", Kraków 1994

 • K.Niewiarowska-Bogucka "Mecenat rodziny Ossolińskich w XVIII i XIX wieku na Podlasiu",
  Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, Muzeum Rolnictwa im. ks.K.Kluki,
  Warszawa 2004

 • B.Nowacki, "Przemysł I (1220/21-1257), syn Władysława Odonica, książę wielkopolski,
  Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Poznań 2003

 • B.Nowacki, "Przemysł II (1257-1296). Odnowiciel korony polskiej",
  Wydawnictwo Avalon, Kraków 2010

 • T.Nowak, "Władysław Łokietek, polityk i dowódca",
  Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa 1978

 • K.Orzechowski, "Historia ustroju Śląska 1202-1740",
  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005

 • J.Osiński, "Bolesław Rogatka (1220/25-1278). Książę legnicki, dziedzic monarchii 
  Henryków śląskich"
  ,
  Wydawnictwo Avalon, Kraków 2012

 • S.Pelczar, Władysław Odonic (ok.1193-1239). Książę wielkopolski, wygnaniec i protektor kościoła",
  Wydawnictwo Avalon, Kraków 2013

 • D.Pindur "Książę czasów przełomu Kazimierz II cieszyński (1450-1528) i jego władztwo",
  Oficyna Wydawnicza "ATUT" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010

 • Praca zbiorowa pod redakcją A.Gieysztora i H.Samsonowicza,
  "Dzieje Mazowsza do 1526 roku",

  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994

 • Praca zbiorowa pod redakcją A.Mączaka, "Dynastie Europy",
  Zakład Narodowy im.Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1997, 2003

 • Praca zbiorowa pod redakcją Kierownika Redakcji Encyklopedii PWN D.Borowskiej-Mostafy, "Rody magnackie Rzeczypospolitej",
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

 • Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Dobosza i Macieja Serwańskiego,
  "Słownik władców Europy średniowiecznej",
  Wydawnictwo Poznański, Poznań 1998

 • Praca zbiorowa pod redakcją Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza,
  "Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej",
  Wydawnictwo Poznański, Poznań 1998

 • Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Dobosza i Macieja Serwańskiego,
  "Słownik dynastii Europy",
  Wydawnictwo Poznański, Poznań 1999

 • A.Przybyszewski, "Ossolińscy herbu Topór",
  Wydawnictwo historyczna pl., Radomyśl Wielki 2009

 • P.Riché, "Karolingowie",
  Oficyna Wydawnicza Volumen, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997

 • E.Rymar, "Rodowód książąt pomorskich",
  Książnica Pomorska, Szczecin 2005

 • Redakcja naukowa S.Szczur, K.Ożóg, "Piastowie leksykon biograficzny",
  Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999

 • T.Sadowski, "Książęta opolscy i ich państwo",
  Wydawnictwo "Rzeka", Wrocław 2001

 • H.Samsonowicz, "Konrad Mazowiecki (1187/88-1247)",
  Wydawnictwo Avalon, Kraków 2008

 • A.Supruniuk, "Mazowsze Siemowitów (1341-1442). Dzieje polityczne i struktury władzy",
  Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010

 • B.Śliwiński, "Leszek książę inowrocławski (1274/75-po 1339)",
  Wydawnictwo Avalon, Kraków 2010

 • A.Świeżawski, "Mazowsze i Ruś Czerwona w średniowieczu",
  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1997

 • J.Tęgowski, "Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów",
  Wydawnictwo Historyczne, Poznań-Wrocław 1999

 • A.Tłomacki "Sapiehowie",
  Wydawnictwo "Mada", Warszawa 1996

 • A.Turasiewicz, "Dzieje polityczne Obodrzyców od IX wieku do utraty niepodległości
  w latach 1160-1164",
  Zakład Wydawniczy "NOMOS", Kraków 2004

 • T.Zielińska, "Poczet polskich rodów arystokratycznych",
  Wydawnictwo Szkolne i Podagogiczne, Warszawa 1997

 • S.Uruski, "Rodzina. Herbarz szlachty polskiej", tomy I-XV,
  Warszawa 1904-1931

 • B.Yorke, "Królowie i królestwa Anglii w czasach Anglosasów 600-900",
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

 • Z.Wdowiszewski, "Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce",
  Wydawnictwo Avalon, Kraków 2005

 • S.Weinfurter, "Niemcy w średniowieczu 500-1500",
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

 • J.Wolff, "Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku",
  Gebethner i Wolff, Warszawa 1895

 • J.Wolff, "Ród Gedimina",
  Drukarnia W.Anczyca i Spółki, Kraków 1886

 • I.Wood, "Królestwa Merowingów. Władza-społeczeństwo-kultura 450-751",
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

 • T.Żychliński, "Złota księga szlachty polskiej", tomy I-XXXI,
  Poznań 1879-1908

 • Poczet władców Polski i Rzeczypospolitej, na stronie internetowej http://www.poczet.com/

 • "Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu", edycja elektroniczna
  pod redakcją Tomasza Jurka, na stronie http://www.slownik.ihpan.edu.pl/

 

      opracowania heraldyczne :

 • P.Dudziński, "Alfabet heraldyczny",
  Diogenes, Warszawa 1997, Świat Książki, Warszawa 1997

 • T.Gajl, "Polskie rody szlacheckie i ich herby",
  Wydawnictwo Benkowski, Białystok 2000

 • T.Gajl, "Herbarz polski",
  Wydawnictwo L&L, Gdańsk 2007

 • S.Górzyński, J.Kochanowski, "Herby szlachty polskiej",
  Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwa "ALFA", Warszawa 1994

 • J.Kochanowski, "Rycerskie herby Polaków", część I i II,
  Wydawnictwo Akcydensowe, Warszawa 1991

 • J.Ostrowski, "Księga herbowa rodów polskich",
  Wydawnictwo Heroldium, Poznań 1999

 • J.Ostrowski, "Tablice odmian herbowych Chrząńskiego",
  Oficyna Wydawnicza "Jasieńczyk", Warszawa 2000

 • G.Oswald, "Lexikon der Heraldik",
  VEB Bibliographisches Institut, Lipsk 1984

 • B.Paprocki, "Herby rycerstwa polskiego",
  Wydanie K.J.Turowskiego, Wydawnictwo Biblioteki Polskiej, Kraków 1858

 • M.Paszkiewicz, J.Kulczycki, "Herby rodów polskich",
  Orbis Books (London) Ltd, Londyn 1990

 • F.Piekosiński, "Heraldyka polska wieków średnich",
  Nakładem Akademii Umiejętności, Kraków 1899

 • H.Polaczkówna, "Stemmata Polonica. Rękopis nr 1114 Klejnotów Długosza
  w Bibliotece Arsenału w Paryżu",
  Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lwów 1926

 • J.Szymański, "Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego",
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993

 • J.Szymański, "Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku",
  Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001

 • W.Wieniawa-Brodzikowski, "Herby polskiej szlachty",
  Wydawnictwo Brozikowski, Warszawa 2003

 • A.Znamierowski, "Insygnia, symbole i herby polskie",
  Świat Książki, Warszawa 2003

 • A.Znamierowski, "Herbarz rodowy",
  Świat Książki, Warszawa 2004

 • A.Znamierowski, P.Dudziński, "Wielka księga heraldyki",
  Świat Książki, Warszawa 2008

 • "Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи. Гербовник дворянских родов Царства Польского", na stronie internetowej http://gerbovnik.ru/